STATUT UDRUGE

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Pomoći i Solidarnosti na sjednici održanoj 19.01.2020. Godine u Kutini, Jamaricama donijela je

STATUT

Udruga Pomoći i Solidarnosti

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge; skračeni naziv; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; znak udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu Pomoći i Solidarnosti

Članak 2.

(1)Naziv udruge glasi:Udruga Pomoći i Solidarnosti(u daljnjem tekstu: Udruga).

(2) Skraćeni naziv udruge "UPIS"

Članak 3.

(1)Sjedište Udruge je u Jamaricama.

(2)Skupština Udruge odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge.

(3)Udruga djeluje na području cijele Republike Hrvatske

Članak 4.

Udrugu zastupaju predsjednik i potpredsjednik Udruge.

Članak 5.

(1)Udruga ima znak

(2)Znak Udruge sastoji se od karte Hrvatske, dijela Hrvatske zastave u Hrvatskoj karti i slova UPIS u

bijelim poljima Hrvatskog grba.

  1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi i područja djelovanja Udruge

Članak 6.

Ciljevi Udruge su pomoć u gospodarstvu i pravu u Republici Hrvatskoj.

Članak 7

Sukladno cilju, područja djelovanja Udruge su gospodarstvo, ljudska prava, obrazovanje, znanost i

istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost i zaštita zdravlja.

Ciljana skupina Udruge

Članak 8.

Ciljana skupina Udruge s obzirom na članstvo prema kojem je Udruga usmjerena su svi građani Republike Hrvatske

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

Članak 9.

(1) Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

- obrazovanje za demokratsko građanstvo, prevencija nasilja, volonterstvo, promicanje društvene

solidarnosti, organiziranje i provedba arbitražnih postupaka i postupaka mirenja, suzbijanje korupcije,

poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju, praćenje javnih politika i javno

zagovaranje, razvoj civilnoga društva, razvoj lokalne zajednice, praćenje stanja u navedenim

djelatnostima, informiranje članova o novostima u navedenim djelatnostima, organiziranje edukacija i

stručno usavršavanje članova u navedenim djelatnostima, provođenje promidžbe, organiziranje stručnih

skupova, lokalnih natjecanja i promotivnih događanja, organiziranje nastupa članova, suradnja s

nadležnim institucijama (Hrvatski sabor, ministarstva, agencije) u procesu donošenja odluka i strateškog

planiranja za sektor u navedenim djelatnostima, davanje tehničke i stručne podrške u navedenim

djelatnostima, upravljanje sustavom u navedenim djelatnostima, suradnja sa znanstveno-istraživačkim

ustanovama radi unapređenja, suradnja s ostalim zainteresiranim sudionicima za razvoj, Hrvatskom

gospodarskom komorom, turističkim zajednicama, medijima te domaćim i stranim organizacijama/udruženjima.

(2) Udruga je neprofitna organizacija i nema za cilj stvaranje dobiti.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan, a javnost djelovanja osigurava se:

-izvještavanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

-javnošću sjednica Skupštine, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

-izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

-korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

-javnim priopćavanjem,

-organiziranjem posebnih događanja i na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Redovno članstvo

Članak 11.

(1)Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udrugi radi pružanja doprinosa u ostvarivanju ciljeva Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

(2)Fizička ili pravna osoba zainteresirana za prijem u redovno članstvo Udruge ispunjava pristupnicu i daje privolu Udrugi za provjeru podataka iz pristupnice te za korištenje i razmjenu podataka

(3)Obrazac pristupnice za redovno članstvo te prateću dokumentaciju potrebnu za pristupanje utvrđuje Upravni odbor Udruge.

(4)Predsjednik Udruge odlukom odlučuje o primanju u redovno članstvo u roku od 30 dana, temeljem provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 1.ovog članka. Odluka Predsjednika Udruge o primanju u članstvo je konačna.

(5)Nakon donošenja Odluke o primanju u redovno članstvo i uplate upisnine, novi član upisuje se u Popis članova Udruge.

(6)Članstvo u Udrugi počinje danom upisa u Popis članova Udruge.

(7)Redovni članovi Udruge imaju ista prava i obveze u Udrugi, a svaki redovni član Udruge ima jedan glas u Skupštini.

(8)Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u gotovini ili dobrotvornim radom

(9)Skupština donosi odluku o visini novčanog doprinosa, a Upravni odbor donosi odluku o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja novčanog doprinosa za redovne članove Udruge.

(10)Upravni odbor donosi odluku o visini upisnine za redovne članove Udruge.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

-aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,

-birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom,

-biti informirani o aktivnostima Udruge,

-aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge,

-poštivati odredbe zakona i ovog Statuta u obavljanju djelatnosti Udruge i

-redovno plaćati članarinu

Izvanredno članstvo

Članak 13.

(1)Izvanrednim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba i koja je zainteresirana za rad u Udruzi radi pružanja doprinosa u ostvarivanju ciljeva Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

(2)Fizička i pravna osoba zainteresirana za prijem u izvanredno članstvo Udruge ispunjava pristupnicu.

(3)Obrazac pristupnice za izvanredno članstvo u Udrugi utvrđuje Upravni odbor Udruge.

(4)Upravni odbor odlučuje o primanju u izvanredno članstvo u roku od 30 dana temeljem diskrecijske odluke. Odluka Upravnog odbora o primanju u članstvo je konačna.

(5)Nakon donošenja Odluke o primanju u izvanredno članstvo i uplate upisnine, novi član upisuje se u Popis članova Udruge.

(6)Članstvo u Udrugi počinje danom upisa u Popis članova Udruge.

(7)Izvanredni članovi Udruge nemaju pravo glasa u Skupštini, ne mogu biti birani u tijela Udruge, ali mogu davati prijedloge za unapređenje rada Udruge te sudjelovati u provedbi aktivnosti Udruge prema odluci Upravnog odbora.

(8)Upravni odbor donosi odluku o visini upisnine i godišnje članarine te rokovima plaćanja godišnje članarine za izvanredne članove Udruge.

Popis članova Udruge

Članak 14.

(1)Udruga vodi popis svojih članova.

(2)Popis članova vodi se u elektronskom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB),datumu rođenja, datumu pristupanja Udrugi, datumu prestanka članstva u Udruzi.

(3)Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

(4)Popis članova vodi poslovni tajnik Udruge.

Prestanak članstva

Članak 15.

Članstvo u Udrugi prestaje:

-prestankom postojanja Udruge,

-istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Udruge,

-isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,

-isključenjem zbog neplaćanja novčanog doprinosa i članarine,

-prestankom pravne osobe i

-smrću fizičke osobe.

Stegovna odgovornost članova

Članak 16

(1)Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

(2)Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti, i to:

-kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge,

-nepoštivanje odredbi Statuta,

-nepoštivanje odluka tijela Udruge,

-ne izvršavanje preuzetih obveza,

-nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udrugi,

-nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge

-narušavanje ugleda Udruge.

Članak 17.

(1)Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

(2)Stegovni postupak pokreće i vodi Upravni odbor Udruge.

(3)Stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

(4)U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 18

(1)Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

-opomena, ili

-isključenje iz Udruge.

(2)Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

(3)Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

(4)Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 19

(1)Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor Udruge ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

(2)Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

(3)Na upozorenja i pritužbe člana, Upravni odbor Udruge je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 20.

(1)Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

(2)Tijela Udruge su:

1.Skupština Udruge(u daljnjem tekstu: Skupština),

2.Upravni odbor Udruge (u daljnjem tekstu: Upravni odbor),

3.Predsjednik Udruge (u daljnjem tekstu: Predsjednik),

4.Potpredsjednik Udruge

(3)Skupština i Upravni odbor mogu po potrebi osnivati druga radna tijela.

(4) Predsjednik i Potpredsjednik Udruge za svoj rad u Udruzi ne primaju naknadu.

Skupština

Članak 21.

(1)Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

(2)Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

(3)Fizičke osobe u radu Skupštine sudjeluju osobno, a pravne osobe putem imenovanoga predstavnika.

(4)U radu Skupštine mogu sudjelovati i opunomoćenici fizičkih i pravnih osoba, što se dokazuje punomoći potpisane od strane ovlaštene osobe.

(5)Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

(6)Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine. Izvanredna sjednica Skupštine održava se samo zbog onih pitanja zbog kojih je sazvana.

Članak 22

(1)Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti Potpredsjednik Udruge,

(2)Sjednica Skupštine saziva se najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.

(3)Pravo glasa na Skupštini imaju redovni članovi Udruge.

(4)Poziv na sjednicu Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice.

(5)Akte Skupštine potpisuje Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Potpredsjednik -zamjenik.

(6)O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 23

(1)Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne četvrtine članova Udruge.

(2)U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

(3)Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu sazivaju predlagatelji.

(4)Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku ovog Statuta.

Članak 24

U slučaju isteka mandata Predsjedniku, sjednicu Skupštine saziva Poslovni tajnik Udruge prema postupku opisanom u članku 22. ovog Statuta.

Članak 25

(1)Skupština pravo valjano odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih redovnih članova Udruge s pravom glasa.

(2)Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

(3)Glasanje na sjednicama Skupštine je javno, a Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Članak 26

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

-usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune dvotrećinskom većinom svih redovnih članova ,

-bira i razrješava Predsjednika Udruge, Potpredsjednika Udruge,članove Upravnog odbora, Poslovnog

tajnika

-bira i razrješava likvidatora udruge,

- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge,

-usvaja Plan rada i Financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i Izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-usvaja Godišnji financijski izvještaj,

-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

-odlučuje o visini članarine,

-usvaja Pravilnik o stegovnoj odgovornosti, članova Udruge i odlučuje o žalbama iz stegovnog postupka.

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela.

Upravni odbor

Članak 27

(1)Upravni odbor izvršno je tijelo Udruge koje:

-priprema Nacrt Plana rada za sljedeću kalendarsku godinu,

-priprema Nacrt Financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu,

-priprema Izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-daje prethodnu suglasnost na Godišnje financijsko izvješće,

-odlučuje o načinu utvrđivanja i rokovima plaćanja novčanog doprinosa za redovne članove Udruge,

-odlučuje o visini upisnine za redovne i izvanredne članove Udruge,

-odlučuje o visini godišnje članarine te rokovima plaćanja godišnje članarine

-organizira provedbu aktivnosti iz Plana rada,

-odlučuje o imenovanju osoba koje će zastupati Udrugu u radu radnih tijela institucija u zemlji i inozemstvu

-odlučuje o načinu promidžbe Udruge

-odlučuje o svim drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost Skupštine.

(2)Akte Upravnog odbora potpisuje Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Potpredsjednik

Udruge.

Članak 28

(1)Predsjednik i Potpredsjednici Udruge su članovi Upravnog odbora po funkciji, dolaze iz redova redovnih članova Udruge.

(2)Predsjednik i Potpredsjednici se biraju na mandat od 4 godine i mogu biti ponovo birani.

(3)U radu Upravnog odbora fizičke osobe sudjeluju osobno, a pravne osobe putem imenovanog predstavnika.

(4)Upravni odbor čine tri člana

(5)Članovi Upravnog odbora za svoj osobni i kolektivni rad odgovorni su Skupštini.

Članak 29

(1)Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Potpredsjednik -zamjenik.

(2)Poziv za održavanje sjednice Upravnog odbora i pripadajući materijali dostavljaju se najmanje 7 dana prije sjednice Upravnog odbora elektronskom poštom.

(3)Poziv na sjednicu Upravnog odbora sadrži prijedlog dnevnog reda te dan i mjesto održavanja sjednice.

(4)U izvanrednim okolnostima, Predsjednik predlaže održavanje e-sjednice Upravnog odbora, gdje se svaki član Upravnog odbora pisano izjašnjava o prijedlogu putem elektronske pošte.

(5)Akte Upravnog odbora potpisuje Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Potpredsjednik Udruge.

(6)Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

(7)O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 30

(1)Članu Upravnog odbora može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran u sljedećim slučajevima:

-na vlastiti zahtjev,

-u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od tri mjeseca,

-opozivom Skupštine,

-opozivom člana koji ga je imenovao kao svog predstavnika, u slučaju kada je član pravna osoba i

-smrću.

(2)Do opoziva člana Upravnog odbora može doći zbog razloga navedenih u članku 16. ovog Statuta.

(3)Postupak za opoziv člana Upravnog odbora može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne polovine redovnih članova Udruge

(4)O zahtjevu za opoziv člana Upravnog odbora raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine.

(5)Član Upravnog odbora bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova s pravom glasa.

(6)U slučaju prestanka mandata člana Upravnog odbora prije isteka vremena na koje je biran, provodi se postupak izbora novog člana Upravnog odbora na izvanrednoj sjednici Skupštine na preostali dio mandata prethodnika.

Predsjednik i Potpredsjednik -zamjenik Udruge

Članak 31

(1)Predsjednik predstavlja Udrugu, ovlašten je za zastupanje Udruge i ujedno je predsjednik Upravnog odbora.

(2)Predsjednik Udruge obavlja izvršne poslove određene ovim Statutom, a ima sljedeća prava i obveze:

-odgovara za zakonitost rada Udruge,

-vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

-dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

-sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge,

-dostavlja Skupštini na usvajanje Prijedlog Plana rada i Prijedlog Financijskoga plana za sljedeću kalendarsku godinu,

-podnosi Skupštini Izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-dostavlja Skupštini na usvajanje Godišnje financijsko izvješće i drugo.

(3)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga Potpredsjednik Udruge.

Potpredsjednik Udruge

Članak 32

(1)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga

Potpredsjednik Udruge.

(2) Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na

odgovarajući se način primjenjuju na Potpredsjednika druge.

Druga tijela udruge

Članak 33

(1)Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.

(2)Odluku o osnivanju novih tijela donosi Upravni odbor Udruge.

(3)U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

Poslovni tajnik Udruge

Članak 34

(1)Poslovni tajnik Udruge osoba je koju odredi Upravni odbor Udruge, a koja brine za svakodnevno funkcioniranje Udruge.

(2)Poslovni tajnik udruge obavlja sljedeće zadaće:

-priprema i organizira sjednice Skupštine i sastanke Upravnog odbora,

-vodi Popis članova Udruge,

-vodi arhivu akata Udruge,

-priprema materijale i dokumente potrebne za rad tijela Udruge prema naputku Predsjednika,

-vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i sastanaka Upravnog odbora,

-koordinira poslove Udruge koji su povjereni trećim osobama -računovodstvene, konzultantske i druge usluge,

-vodi službenu korespondenciju s trećim osobama i ostalo, prema nalogu Predsjednika.

(3)Poslovnom tajniku Udruge pripada naknada za rad o čemu odlučuje Upravni odbor.

(4)Poslovni tajnik za svoj rad odgovoran je Predsjedniku ili Potpredsjedniku -zamjeniku, ako je predsjednik sprijećen

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 35

(1)Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

(2)Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 36

(1)Imovinu Udruge čine novčana sredstva što ih je Udruga stekla uplatom upisnina i članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

(2)Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

(3)O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37

(1)Udruga prestaje postojati:

-odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,

-odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

-u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

(2)Odluke Skupštine iz prethodnih stavka donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih redovnih članova s pravom glasa.

Likvidator udruge

Članak 38

(1)Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranje likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

(2)Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 39

(1)U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

(2) U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog

stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 40

(1) Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može

riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti

mirenjem.

(2)Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 41

(1)Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

(2)U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

(3)U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

(4)U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

(5)U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42

(1)Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje jedna četvrtina redovnih članova udruge.

(2)Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku, koji je dužan prijedlog izmjena i dopuna uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

(3)Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu, uz obrazloženje prijedloga.

Članak 43

(1)Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

(2)Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

(3)O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor.

Članak 44

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Jamaricama, 19. siječnja 2020. godine

Predsjednik Udruge Ime Prezime

___________________________

U Zagrebu: